Provádíme kontroly provozuschopnosti výrobků firmy Promat , HILTI a Intumex.
Provádíme kontroly provozuschopnosti výrobků firmy Promat , HILTI a Intumex.
| |    |    | |
. .    .    . .
Aleš Kortan, technik požární ochrany Na Štěpánce 449/11, Plzeň - Křimice
Aleš Kortan, technik požární ochrany Na Štěpánce 449/11, Plzeň - Křimice
www.pozarniservis.com
Home | Dotaz
Home Fotogalerie Kontakt
 
Aleš Kortan, technik požární ochrany
Aleš Kortan, technik požární ochrany
Vizitka  

Aleš Kortan, technik požární ochrany

Profesionální nabídka služeb v oblasti požární ochrany osobou odborně způsobilou – technikem PO.  Plzeň - Křimice


Volejte:
  tel.:      37
  

ICQ:
       452594918
  

 
 

Nabídka služeb v oblasti požární ochrany

osobou odborně způsobilou – technikem PO

1) Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance. Dále se provádí školení o požární ochraně pro osoby pověřené zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době které se zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně 1 x ročně.

2) Zařazení zaměstnanců do preventivních požárních hlídek a jejich odborná příprava se opakuje nejméně 1 x ročně.

3) Provádění pravidelných protipožárních prohlídek pracovišť - 1 x měsíčně (zápis do požární knihy). Preventivní požární prohlídka - kontrola provozovaných činností. Kontrola zda jsou vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, volné únikové cesty a východy, volné přístupy k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládaní požárně bezpečnostních zařízení. Kontrola označení pracoviště a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

4) Provádění kontroly obsahu a vedení dokumentace požární ochrany
Druhy dokumentace: Dokumentace o začlenění do kategorií činností, posouzení požárního nebezpečí, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád, požární poplachová směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, řád ohlašovny požáru, tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky, dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivní požární hlídky, požární kniha, dokumentace o akceschopnosti požární hlídky. Součástí dokumentace o PO jsou také bezpečnostní listy, požárně bezpečnostní řešení, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

5) Doplnění bezpečnostních tabulek - průběžně

6) Provedení funkčnosti ovládacích prvků hlavních uzávěrů médií - 1 x 6 měsíců

7) Vypracování požárně poplachové směrnice a jejich aktualizace

8) Vypracování požárních řádů a jejich aktualizace

9) Zhotovení evakuačního plánu (pokud jsou složité podmínky pro zásah), dokumentace zdolávání požáru, operativní karty pro objekt.

10) Zpracování dokumentace o druhu provozované činnosti a její aktualizace z hlediska požární ochrany.

11) Provádění kontrol provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů - 1 x ročně, dále je dle normy ČSN ISO 11602.2 povinnost provádět vizuelní kontrolu přenosných hasicích přístrojů 1x měsíčně.

12) Provádění kontrol provozuschopnosti zařízení na zásobování požární vodou - vnitřních a vnějších hydrantových systémů, požárních potrubí suchovodů a požárních nádrží - 1 x ročně

13) Provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení jako jsou požární uzávěry a požární okna - 1 x ročně.

14) Provádění kontrol provozuschopnosti prvků pasivní požární bezpečnosti jako například obklad, utěsnění prostupů pomocí ucpávek a manžet od firem PROMAT, HILTI, INTUMEX.

15) Provádění kontrol provozuschopnosti požárních klapek dle normy ČSN 15 650 září 2012 je povinnost provádět 2 krát ročně. Provádíme periodické kontroly na požární klapky, požární stěnové uzávěry, požární ventily a klapky pro odvod tepla a kouře.

16) Podání hlášení při případném požáru na Sspo Plzeňského kraje

17) Provedení cvičného požárního poplachu včetně evakuace - 1 x ročně.

Další úkony v oblasti PO dle individuelního přání zákazníka.

Přehled osvědčení


 

   Aleš Kortan, technik požární ochrany Na Štěpánce 449/11, Plzeň - Křimice, Web: www.pozarniservis.com
   © 1999-2020 All rights reserved, Technology & design by Info-SERVIS Czech Republic, © foto Wikipedia
   Admin | Aktualizováno 28.11.2013     Katalog: www.plzen-info.cz